ข้อจำกัด‌ใน‌การจอดรถ

การจอดรถ‌ที่‌ผิดกฎหมาย‌นั้น‌ถูก‌ควบคุม‌อย่างเข้มงวด

หากสติกเกอร์แจ้งเตือนการจอดรถที่ผิดกฎหมายติดอยู่ที่รถของคุณ คุณต้องชำระค่าปรับ

Illegal Parking Sticker

ตัวอย่างพื้นที่ที่ห้ามจอดและห้ามจอด/หยุด

ป้ายและเครื่องหมายห้ามจอด/หยุด

ป้ายและเครื่องหมายห้ามจอด

เมื่อสติกเกอร์แจ้งเตือนการจอดรถที่ผิดกฎหมายติดอยู่ที่รถเช่า

1 การรายงานไปยังสถานีตำรวจ

ไปยังสถานีตำรวจในจังหวัดเดียวกันกับที่ออกสติกเกอร์แจ้งเตือนการจอดรถที่ผิดกฎหมาย และไปที่ธนาคารเพื่อชำระค่าปรับ

หมายเหตุ:

2 การแจ้งสาขาก่อนล่วงหน้า

แสดงเอกสารที่ได้รับจากตำรวจและใบเสร็จรับเงินสำหรับค่าปรับเมื่อส่งคืนรถเช่าหลังจากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

หากยังไม่ดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนส่งรถคืน

บริษัทจะคิดค่าธรรมเนียมในการจอดรถผิดกฎหมายเป็นเงิน 25,000 เยนสำหรับรถขนาดธรรมดาและ 30,000 เยนสำหรับรถขนาดกึ่งกลาง ขนาดกลางและขนาดใหญ่ตามที่เรากำหนดไว้
นอกจากนี้ หากคุณไม่ได้ ก) ดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ หรือ ข) ชำระค่าปรับ‌สำหรับการจอดรถที่ผิดกฎหมาย บริษัทจะ‌รายงาน‌ไป‌ยัง‌ตำรวจ สำนักงาน‌คณะกรรมการ‌
ความปลอดภัย‌สาธารณะ‌และ‌สมาคม‌เรนท์อะคาร์ และ‌คำขอ‌เพิ่มเติม‌ใด ๆ เกี่ยวกับ‌รถเช่าจากคุณ‌จะ‌ถูก‌ปฏิเสธ‌โดย‌โตโยต้าเรนท์อะคาร์‌ทุก‌สาขา‌และ‌บริษัท‌ที่‌เป็น‌สมาชิก‌
ของ‌สมาคม‌เรนท์อะคาร์‌ใน‌ประเทศ‌ญี่ปุ่น
หากคุณไปสถานีตำรวจหลังจากที่ได้ส่งรถเช่าคืน ชำระค่าปรับและแสดงสติกเกอร์แจ้งเตือนการจอดรถที่ผิดกฎหมายพร้อมกับใบเสร็จรับเงินให้กับเรา เราจะคืนเงิน
ค่าจอดรถผิดกฎหมายให้

กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น

‌กฎหมายของประเทศ‌ญี่ปุ่นที่‌เกี่ยวกับ‌การจอดรถ‌ที่‌ผิดกฎหมาย มีดังนี้

การพัฒนากฎระเบียบในระบบเพื่อสั่งให้ผู้ใช้ยานพาหนะชำระค่าปรับสำหรับการจอดรถ‌ที่‌ผิดกฎหมาย
(กฎหมายการจราจร มาตรา 51-4 วรรคสี่และห้า)

ค่าปรับสำหรับการจอดรถ‌ที่‌ผิดกฎหมาย

ในกรณีที่ผู้ขับรถที่จอดรถผิดกฎหมายไม่ชำระค่าปรับตามใบสั่ง ผู้ใช้รถจะถูกสั่งให้ชำระค่าปรับสำหรับการจอดรถ‌ที่‌ผิดกฎหมาย
ผู้ขับรถหรือผู้ใช้รถจะไม่ถูกสั่งให้ชำระค่าปรับภายใน 30 วันหลังจากได้รับใบสั่งในกรณีดังต่อไปนี้

โดยปกติ ผู้ขับรถควรจะรับผิดชอบการจอดรถ‌ที่‌ผิดกฎหมาย แต่ในกรณีที่ไม่สามารถตามผู้ขับรถเพื่อให้รับผิดชอบทางกฎหมายได้ ผู้ใช้รถจะต้องรับผิดชอบ

หมายเหตุ: “ผู้ใช้รถ” โดยปกติ จะหมายถึงผู้ใช้รถที่ระบุในหนังสือรับรองการตรวจสภาพรถ

จำนวนค่าปรับสำหรับการจอดรถ‌ที่‌ผิดกฎหมาย

จำนวนค่าปรับสำหรับการจอดรถ‌ที่‌ผิดกฎหมายเป็นจำนวนเดียวกันกับที่ระบุไว้ในใบสั่งที่ผู้ขับรถหรือผู้ใช้รถที่จอดรถผิดกฎหมายควรจะชำระ

การเรียกร้อง‌ให้‌ชำระ‌ค่าปรับสำหรับการจอดรถ‌ที่‌ผิดกฎหมาย‌และ‌การเรียกเก็บ‌แบบบังคับ

หาก‌ผู้ที่ได้รับ‌คำสั่ง‌ให้‌ชำระ‌ค่าปรับสำหรับการจอดรถ‌ที่‌ผิดกฎหมาย‌ไม่‌ชำระ‌‌ค่าปรับ แม้‌เกิน‌วันครบกำหนด‌ชำระ‌ไป‌แล้วก็ตาม ‌บุคคลนั้นจะได้รับการแจ้งเตือน
จากจดหมายเรียกเก็บเงินเพื่อให้ดำเนินการ‌ชำระเงินดังกล่าว‌
หากผู้ที่ถูกแจ้งเตือนให้‌ชำระ‌ค่าปรับสำหรับการจอดรถ‌ที่‌ผิดกฎหมาย‌ไม่‌‌ชำระภายในเวลาที่กำหนด บุคคลนั้นจะถูกเรียกเก็บค่าปรับตามเกณฑ์บังคับเรียกเก็บ

การพัฒนากฎระเบียบในการส่งมอบการตรวจสอบรถยนต์ที่จอดผิดกฎหมายและการติดใบสั่ง (กฎหมายการจราจร มาตรา 51-8 ถึง 51-11)

การตรวจสอบรถยนต์ที่จอดผิดกฎหมายและการติดใบสั่ง‌จะ‌สามารถ‌มอบให้‌ภาคเอกชน‌ดำเนินการได้ เป็นผลให้‌ผู้ดูแล‌จราจรส่วนเอกชน‌สามารถลาดตระเวน‌
ตาม‌ท้องถนน‌และ‌ติด‌ใบสั่ง‌ที่‌รถ‌ที่‌จอด‌ผิดกฎหมายได้
ผู้ดูแล‌จราจรจะลาดตระเวน‌ตามแนวทางที่หัวหน้าตำรวจกำหนดสถานที่และเวลาที่ต้องมีการควบคุมอย่างเข้มงวดบนพื้นฐานของเจตนาและความต้องการของประชาชนพลเมือง
จะมีการออกแนวทางนี้ล่วงหน้า เช่น โดยการติดประกาศบนกระดานข่าวของสถานีตำรวจ