การขับรถในประเทศญี่ปุ่น

สถานีบริการน้ำมัน‌มี‌สอง‌ประเภท ได้แก่ ประเภท‌บริการ‌เต็มรูปแบบ‌เป็น‌สถานีบริการน้ำมัน‌ที่‌มี‌ผู้ให้บริการ‌เติม‌น้ำมัน‌ตามความต้องการ และ‌ประเภท‌บริการตนเอง
‌เป็น‌สถานีบริการน้ำมัน‌ที่‌คุณต้อง‌เติม‌น้ำมัน‌เอง
คำอธิบาย‌ด้านล่าง‌เป็น‌การอธิบาย‌สถานีบริการน้ำมัน‌ประเภท‌บริการตนเอง

บริการสมบูรณ์

จอดรถโดยหันรถฝั่งที่มีฝาเติมน้ำมันเข้าหาตัวปั๊ม ดับเครื่องยนต์

แจ้งประเภทน้ำมัน, ปริมาณน้ำมัน, หรือจำนวนเงินที่ต้องการเติม แล้วพนักงานจะเติมน้ำมันให้
ตัวอย่าง
"Regular mantan (91 เต็มถัง)"
"20 liters, regular (91 20 ลิตร)"
"2,000 yen, regular (91 2,000 เยน)"

ประเภทน้ำมันในปั๊มญี่ปุ่นมี 3 ประเภท ได้แก่
"ธรรมดา (91)"
"พรีเมียม (95)"
"ดีเซล"
กรุณาเติมน้ำมันให้ตรงประเภทกับรถ

บางปั๊มอาจรับเฉพาะเงินสด ไม่สามารถใช้บัตรเครดิตได้

บริการตัวเอง

กรณีใช้งานปั๊มน้ำมันแบบบริการตัวเอง

จอดรถโดยหันรถฝั่งที่มีฝาเติมน้ำมันเข้าหาตัวปั๊ม ดับเครื่องยนต์

เลือกวิธีชำระเงิน

  • เงินสด
    ใส่เงินตามปริมาณที่ต้องการเติม
    หากเติมน้ำมันแล้วมีเงินทอน เครื่องจะคำนวนให้โดยอัตโนมัติ
  • บัตรเครดิต
    ใส่บัตรเครดิตให้เครื่องอ่าน

เลือก
"พรีเมียม (95)"
"ธรรมดา (91)"
"ดีเซล"

ตรงนี้สามารถระบุปริมาณน้ำมันหรือจำนวนเงินได้

หากเติมน้ำมันผิดประเภท รถจะเสียและวิ่งไม่ได้ ดังนั้นกรุณาเติมน้ำมันให้ตรงกับประเภทรถ

เติมน้ำมัน เปิดฝาถังน้ำมันรถ สอดสายเติมน้ำมันเข้าไปจนสุด เมื่อกดคันโยกเครื่องจะเริ่มเติมน้ำมัน
เมื่อถึงปริมาณน้ำมัน, ปริมาณเงินที่ระบุไว้แล้ว เครื่องจะหยุดอัตโนมัติ
หรือหากน้ำมันเต็มถังแล้ว เครื่องจะหยุดอัตโนมัติเช่นกัน
(กรุณาอย่าเติมน้ำมันเพิ่ม)

รับเงินทอนและใบเสร็จ

บางปั๊มอาจรับเฉพาะเงินสด ไม่สามารถใช้บัตรเครดิตได้
บางแห่งอาจมีวิธีคิดค่าบริการแตกต่างออกไป เช่น ให้แจ้งหมายเลขเครื่องที่ใช้เติมน้ำมันกับแคชเชียร์ เป็นต้น