From 1 April 2022, the one-way fare within the Hokkaido area will change.
Please refer to the new price list for details.

ดูรายละเอียด, แก้ไข, ยกเลิกการจอง

ท่านสามารถดูรายละเอียดการจอง, แก้ไข และยกเลิกการจองได้

หากจองผ่านเว็บไซต์ กรุณากรอกหมายเลขการจอง 11 หลัก และอีเมล

หมายเลขการจอง จำเป็น

อีเมล จำเป็น